صفحه اصلي > تماس با ما 
تماس با ما

یک پیشنهاد برای سهولت در انتخاب:
با فشردن همزمان کلید CTRL+F از روی صفحه کلید، جستجو گر مرورگر شما فعال می شود و شما می توانید در کادر ظاهر شده نام شخص، اداره، بخش و داخلی مورد نظر خود را جستجو نمایید.

توجه: شماره 02532922051 جهت تماس با مجتمع شهید صدوقی معاونت آموزش و امور حوزه ها می باشد.

تذکر: طلاب محترم استان قم جهت ارتباط با آن مجموعه(دارالشفاء) با شماره 4-37740971 و جهت آگاهی از داخلی های مربوطه اینجا کلیک کنید.

مخابرات مجتمع صدوقی *** 32922051 - 025
معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه (طبقه اول)
اتاق بخش داخلی (همکاران)
101 مدیر امور اساتید 165 نوری 167  حاجيان  
102 جذب واعزام مديران 136 یوسف زاده    
  آبدارخانه 158   قشقایی    
104 پایان نامه ها 147  عیوضی    
105 دفتر مدارج علمی 176  ذولقدر -  ملکی    
106 مسئول رایانه مدارج علمی 159   دشتی    
108   173  اصغری    
109 مدارک استخدامی 335  كريمي    
110 واحد رسانه ها 152    
111 ارزیابی اساتید 140   محمدی جوزدانی    
112 آزمون اساتید 170  حميدي    
113 صدور حکم اساتید 144  حججی 146  مومنی  
* نگهبانی درب ورودی  515    حسيني ـ واحدی  - محمد زاده    
* انبار  مرکزی  520  نوري 2923108  
* موتوری 636 نیری 637   انبار کتاب  
معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه (طبقه دوم)
اتاق بخش داخلی (همکاران)
201 ارزیابی شهرستانها 198  اسلام دوست 195   اولیایی  
202 ارزیابی شهرستانها  193 جعفری       180 مو حدیان  
203 مدیر  ارزیابی 210  عینی    
  آبدارخانه 217  خدادادی    
205 امتحانات   کتبی 213  کمالی 211  فرهودی 212  کاظمان
205 مدیریت امتحانات کتبی 199 غبیشی      
206 امتحانات شفاهی  194 علي حسيني         148  هاشمی 191 احسانی
207 مسابقات علمی 197  فتاحی 186  میرزانیا  
208 مدیریت پذیرش 518  غیبی    
210 نظارت آموزشي 202  خيرآبادي 204  حيادر  
211 دبیرخانه مرکز 181 آهنگران 181 مسلمی  
212 مراجعات ارزیابی 179  علوي - عظیمی    
213 مخابرات 101  محمدي 104  احمد موسوی 105  موسوي
214 پذیرش    340  بازرگان 265  صادق زاده  
215 دفتر مدير كل آموزش   339  شاه زیدی 337  پناهی 338 عباسی
معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه (طبقه سوم)
اتاق بخش داخلی (همکاران)
301 پذیرش 242   موسوی 243   منصور  
302 مدیر کل پذیرش 262    غیبی    
303 مدیر کل برنامه ریزی و ارزیابی  258   نوذری    
304 دفتر معاونت آموزش و حوزه ها 247   حسنی    
* آبدارخانه 238   حسنی پاس     
305 معاونت آموزش و امور حوزه ها 261    رستمانی    
306 دبیر خانه معاونت آموزش 234   احمدی               232   آرام  
307 مدیریت ارزشیابی  متون  254    موسویان    
308 دفتر ارزشیابی متو ن 237    الهی فر    
309 ارزیابی واحدهای  آموزشی 227   دمزده 228 خضرايي  
310 برنامه ریزی آموزشی 252   محمودی 251  روشنايي  
311 مدیر کل برنامه و بودجه 230   میر زانیا    
312 دفتر  برنامه و بودجه 224    میرزانیا 223  نوروزي 253  محمودی- احمدي
315 آموزش زبان کشوری 129  سعدی 130  قجر  
معاونت آموزش و امور حوزه های علمیه (طبقه چهارم)
اتاق بخش داخلی (همکاران)
401 تامین اساتید شهرستان 284  محبي 283 ابولقاسمي 297   شعباني 
402 مدیر کل کادر علمی 296    روزبهانی    
403 امور مالی شهرستان 272    صادقی    
404 مدیر داخلی فاز3   275  قانعی    
* آبدارخانه 304   ذوالفقاری    
405 دفتر مديريتهاي استاني 306    علي نژاد 308   آقاجري 309  علوي آقا ملكي
      2302  مرادی 2309  علوي آقاملكي 
406 امور اساتید 281  ابوالقا سمی 280  حمیدی  
407 اداره برنامه ریزی منابع 280   رجايي   276  جراح زاده
408 نظارت بر واحد آموزشی 277  ابدالی    
409 اداره شوراهای استانی 326 سید مو من    
411 مدير تاسيس وتوسعه 288 امیر خانی    
412 دفتر تاسيس وتوسعه 492  افروزي 298  رجایی  
413 خدمات الکترونیک 294 ضیائی نیا    
* کمیسیون طرح سوال 201 قاسمی- نوباغی   313   شهابی
* غیر حضوری 316  فردوسيان    

 

محتويات مرتبط
najah
soal sound
asatid software
moshaver
subject